W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie oraz w Polsce koronawirusa została uchwalona ustawa, której celem jest przygotowanie naszego kraju na eskalację zakażeń tym wirusem. Wśród szczegółowych uregulowań znalazła się również nowelizacja ustawy prawo oświatowe. 

Zmiany polegają na dodaniu art 30b - c w brzmieniu: 

Art. 30b. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.
Art. 30c. W przypadku, o którym mowa w art. 30b, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b. w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek,
a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.

Dział: Aktualności
czwartek, 15 grudzień 2016 17:17

Zmiany w systemie oświaty przyjęte

14 grudnia Sejm przyjął ustawę "Prawo oświatowe" zastepującą dotychczasową ustawę o systemie oświaty oraz ustawę wprowadzajacą przepisy "Prawo oświatowe". ZNP apeluje do Prezydenta o zawetowanie ustaw.

 

Dział: Aktualności

16 września minister edukacji narodowej zaprezentowała projekty ustaw zmieniających ustrój oświaty w Polsce. Została przygotowana nowa odsłona ustawy o systemie oświaty, napisane od nowa "Prawo oświatowe" oraz ustawa wprowadzająca (zawiera zmiany w licznych ustawach, w tym KN). Obecnie projekty są na etapie konsultacji. Prosimy o kierowanie swoich zastrzeżeń, uwag i sugestii, które zostaną przekazane do władz ZNP. Informacje przyjmujemy do końca września.

PREZENTACJA MEN

PROJEKT USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"

UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY "PRAWO OŚWIATOWE"

PROJEKT USTAWY "PRZEPISY WPROWADZAJĄCE"

 

Dział: Aktualności

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.