Po nieudanych negocjacjcach z MEN w dniu 10 stycznia, Związek zwrócił się do minister edukacji z wnioskiem o wyjaśnienie informacji dotyczących efektów rozmów z Ministrem Edukacji Narodowej. Rozmowy te ministerstwo prowadziło oddzielnie z „Solidarnością” i pozostałymi związkami tj. ZNP i FZZ, co jest dowodem dzielenia partnerów społecznych. Ten niezrozumiały dla nas fakt doprowadził do sytuacji, iż po rozmowach zostały opublikowane dwa różne komunikaty.

Z treści komunikatu KSOiW “Solidarność” z rozmów z MEN wynika, że minister zgodziła się na negocjacje dotyczące 15% podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od stycznia 2019 roku. Taka deklaracja o wzroście wynagrodzeń od stycznia 2019 roku nie została złożona pozostałym związkom zawodowym.

Teraz w liście do ZNP minister odniosła się do komunikatu “S” pisząc, że „ministerstwo nie odpowiada za treści komunikatów wydanych po spotkaniu przez podmioty uczestniczące w rozmowach”. List w załącznikach.

Dział: Aktualności

ZNP kontynuuje działania zapoczątkowane w ubiegłym roku, zmierzające do wynegocjowania podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1000 złotych. Przypominjmy - od 2017 roku konsekwentnie, bez wsparcia części związków zawodowych podejmujemy różne inicjetywy w tym celu. Obecnie ZNP przygotowuje ogólnopolski protest nauczycieli, w wypadku gdyby negocjacje płacowe nie przyniosły rezultatu. Z przeprowadzonych w grudniu i styczniu ankiet wynika, że nauczyciele, także w Gdyni zdecydowani są do podejmowania: akcji na wzór protestu policjantów i strażaków oraz pracowników sądów powszechnych lub strajku.

7.01.2019 – odbyło się posiedzenie Prezydium ZG ZNP, na które został zaproszony szef rządu. Niestety Premier M. Morawiecki nie był obecny na spotkaniu

9.01.2019 – na wniosek prezesa ZNP zostały zwołane negocjacje w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z udziałem minister edukacji.

10.01.2019 – nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego ZNP ws.protestu.

Dział: Aktualności

Jak wynika z opublikowanego przez MEN projektu rozporządzenia, od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 121 do 166 zł brutto.

Tuż po świętach minister Anna Zalewska przekazała do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (TUTAJ).

Wg projektu rozporządzenia, w przypadku nauczycieli, którzy mają tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło po zmianach:

dla nauczyciela stażysty – 2 538 zł brutto (121 zł więcej niż obecnie),

nauczyciela kontraktowego – 2 611 zł (124 zł więcej niż obecnie),

nauczyciela mianowanego – 2 965 zł (141 zł więcej niż obecnie),

nauczyciela dyplomowanego – 3 483 zł (166 zł więcej niż obecnie).

Nie zgadzamy się na takie symboliczne podwyżki!

Żądamy wzrostu wynagrodzeń na poziomie 1000 zł.

Dział: Aktualności
poniedziałek, 27 sierpień 2018 14:31

Protokół dodatkowy do Układu Zbiorowego podpisany

27 sierpnia w Urzędzie Miasta Gdyni podpisano protokół dodatkowy do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla  gdyńskich pracowników niepedagogicznych. W imieniu ZNP protokół zawierajacy ustalenia, o których informowaliśmy, podpisała Prezes Oddziału Ewa Biernacka.

Chcemy, aby te osoby, które są zatrudnione w różnych placówkach, miały bardzo zbliżone wynagrodzenie, jeżeli wykonują podobną pracę. Dokument wprowadza przepisy, które obejmą ponad dwa tysiące osób. 8 milionów złotych, to kwota, która zostanie wydatkowana na realizację regulacji płacowych. Nowe zasady dotyczą tych osób, które również w znacznym stopniu wpływają na poziom edukacji. Nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale właśnie pracownicy obsługi i administracji, którzy na wstępie witają uczniów, mają bezpośredni wpływ na poziom nauczania – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. (cyt. za: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nowe-porozumienie-w-sprawie-oswiaty,527309)

To duża zmiana dla pracowników administracji i obsługi w gdyńskiej edukacji. Są to regulacje dostosowane do dzisiejszych ustaw o pracownikach samorządowych regulujące zakres obowiązków, stanowiska, a co za tym idzie również wynagrodzenia pracowników. Mam nadzieję, że efekt naszej rocznej pracy przyniesie dużo satysfakcji i oczekiwanych zmian dla tych pracowników – mówi Ewa Biernacka, prezes gdyńskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.(cyt. za: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nowe-porozumienie-w-sprawie-oswiaty,527309)


Zmiany wprowadzone przez Układ Zbiorowy będą obowiązywać od 1 września br.

Zestawienie zmian:

  • dostosowanie nazewnictwa stanowisk i zawodów do określonych ustawą o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem o ich wynagradzaniu,
  • dostosowanie grup zaszeregowania do obowiązujących przepisów,
  • zmiany w zakresie przyznawania dodatków specjalnych,
  • zmiany w zakresie awansowania pracowników,
  • zmiany o charakterze porządkującym i redakcyjnym.

Ponadto informujemy, że podczas negocjacji strona związkowa podnosiła również kwestie: etatyzacji niektórych stanowisk, wprowadzenia nagród Prezydenta dla pracowników niepedagogicznych, organizacji szkoleń dla tej grupy zawodowej oraz uporządkowania zakresów obowiązków i ich zgodność z przepisami prawa.

Dział: Aktualności
piątek, 06 kwiecień 2018 07:28

Wynagrodzenie średnie.

Wynagrodzenie średnie nauczycieli składa się z licznych dodatków, często takich których w swojej karierze zawodowej nauczyciel nigdy nie otrzyma. Należy więc zwrócić uwagę, że wynagrodzenie średnie jest konstrukcją czysto teoretyczną i podawanie tego wynagrodzenia za takie, jakie nauczyciel otrzymuje do wypłaty jest nieuprawnione.

Poniżej prezentujemy wyliczenie wynagrodzenia średniego za rok 2017

Poniżej prezentujemy stanowisko MEN z roku 2011 ws. pracy nauczycieli podzcas wycieczek szkolnych:

W myśl art. 42 ust. 1- 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.), czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
  2. inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, b)nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu; (uwaga zapis jest NIEAKTUALNY!)
  3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Zgodnie z powyższym, jeśli wycieczki szkolne są jednym z zadań statutowych szkoły, nauczyciele zobligowani  są do organizacji i uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez szkołę. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się  w sposób określony w przepisach wydanych na pod stawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (DzU z 2001 r. nr 81, poz. 889 i nr 102, poz. 1115) i ustawy o systemie oświaty. Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  i placówki krajoznawstwa i turystyki (DzU nr 135, poz. 1516), program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkolę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły. Zgodnie z kartą wycieczki, początkiem wycieczki jest wyjazd, a końcem - powrót dzieci do szkoły, a więc czas pracy nauczyciela realizującego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach wycieczki szkolnej  jest taki sam, jak czas tej wycieczki.

W sytuacji wycieczki trwającej 24 godziny należy pamiętać, że ustawa - Karta Nauczyciela ogranicza wymiar czasu pracy nauczyciela do 40 godzin tygodniowo, a zatem nie upoważnia także dyrektora szkoły do powoływania dodatkowych obciążeń dla nauczycieli w zakresie czasu pracy powyżej wskazanego.  Przy czym  w art. 42c ust. 1 ww. ustawy, ustawodawca nakłada na nauczyciela obowiązek pracy w ciągu 5 dni tygodnia, nie przewidując w tym względzie okresu rozliczeniowego (dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy wyłącznie nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne społecznie zadania lub – jeżeli  to wynika z organizacji pracy w szkole). Ustalony dla nauczyciela pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu tylko wtedy, gdy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto określone w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (DzU nr 4, poz. 28 ze zm.). Problem konieczności wydłużenia czasu pracy nauczyciela (opiekuna) podczas imprez wyjazdowych powyżej ograniczeń wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela, w odniesieniu do maksymalnego czasu pracy, powinien zostać rozwiązany przez pracodawcę, czyli dyrektora szkoły, poprzez odpowiednie zwiększenie stanu osobowego wycieczki lub zielonej szkoły. W sytuacjach szczególnych możliwe jest ponadto skorzystanie przez pracodawcę (organizatora wycieczki czy zielonej szkoły) z przepisów powszechnych regulujących wykonywanie zadań wykraczających poza zakres obowiązków pracowniczych.

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, że wszelkie inne niż realizowane w szkole formy organizacyjne wykonywania zadań szkolnych są integralnym elementem systemu kształcenia. Odpowiednio, ustawodawca nie powołuje tu odrębnych i szczególnych zasad dotyczących wykonywania zadań pracowniczych w okresie imprez wyjazdowych. Mają tu zatem zastosowanie w pełni przepisy ogólne, które determinują organizację pracy w szkole. Decyzje o organizacji wyjazdu na wycieczkę szkolną, obsadzie kadrowej, zabezpieczeniu, podejmuje dyrektor szkoły w ścisłym odniesieniu do obowiązujących przepisów w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, statutu szkoły i możliwości finansowych wynikających z planu finansowego szkoły.

Ponadto uprzejmie informuję, że w myśl 42c ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 ww. ustawy.

Powyższa opinia ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.