Prezydium Zarządu Głównego ZNP po zapoznaniu się z dokumentem Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się i wysłuchaniu opinii środowiska nauczycielskiego podczas licznych spotkań, domaga się wstrzymania prac nad tym projektem. Uwzględniając zastrzeżenia wniesione przez nauczycieli praktyków, rodziców i partnerów społecznych należy ponownie poddać proponowane rozwiązania szerokim konsultacjom społecznym.

Projektowane zmiany w opinii środowiska nauczycielskiego są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój spowodowany troską o rozwój i warunki kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rosną również obawy związane z możliwością utraty przez nauczycieli uprawnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. Niekorzystne zmiany w zakresie statusu zawodowego nauczycieli nie są akceptowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego jako reprezentanta środowiska nauczycielskiego.

Utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego to okres niesprzyjający wdrażaniu tak poważnej zmiany w oświacie, dotyczącej wszystkich uczestników procesu kształcenia, zarówno dzieci i młodzieży, ich rodziców, jak też nauczycieli.

W tym trudnym dla wszystkich czasie należy z wielką wrażliwością rozważyć zasadność poszczególnych rozwiązań i postawić pytanie – czy kolejna tak poważna zmiana systemowa powinna obecnie mieć miejsce, zwłaszcza w sytuacji braku odpowiednich nakładów finansowych niezbędnych do modyfikacji infrastruktury szkolnej i znaczącego zwiększenia stanu zatrudnienia w oświacie.

Ponadto należy mieć na uwadze, że niedawne zmiany strukturalne w systemie oświaty doprowadziły do znacznego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży (liczne klasy, dwuzmianowość, braki kadrowe), w tych warunkach nie jest możliwe właściwe zabezpieczenie potrzeb uczniów i wychowanków wymagających szczególnego wsparcia. Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne.

Apelujemy o rozwagę – reformy w oświacie powinny być dokonywane w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi, organizacjami samorządowymi oraz rodzicami uczniów i wychowanków.

 

10 lutego 2021 roku ZNP zwrócił się do ministra Dworczyka z wnioskiem o poszerzenie  listy osób do szczepienia w grupie 1c o wszystkich pracowników niepedagogicznych. Przypomnijmy, że po apelach Związku zdecydowano o przyspieszeniu szczepień nauczycieli (w pierwszej kolejności pracujacych stacjonarnie) a także nielicznej grupy pracowników obsługi. 

Stanowisko KSPAiO: 

Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP zaniepokojone jest decyzją rządu w sprawie szczepień przeciw COVID-19. Nie zgadzamy się na wykluczenie naszej grupy zawodowej z możliwości równoległego szczepienia z nauczycielami pracującymi stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Kolejny raz pracownicy administracji i obsługi ponoszą koszty sytuacji spowodowanej COVID-19. Trudności finansowe samorządów doprowadziły do ograniczenia stanu zatrudnienia tej grupy zawodowej w roku szkolnym 2020/2021 przy jednoczesnym  obciążeniu pozostałych pracowników dodatkowymi zadaniami, w tym związanymi z wytycznymi przeciwepidemicznymi. To pracownicy niepedagogiczni współuczestniczą w obostrzonej procedurze przyjmowania dzieci i uczniów do placówek, mają bezpośredni kontakt z rodzicami, dziećmi i uczniami. Odpowiadają za utrzymanie warunków reżimu sanitarnego, tj. mycie, dezynfekowanie sprzętu, wietrzenie pomieszczeń, tak, aby nie narażać dzieci i uczniów na zakażenie wirusem czy wdychanie oparów środków dezynfekujących.

Każdy kto chodził do przedszkola czy szkoły doskonale wie, jak wygląda praca w tych placówkach, a przynajmniej takiej wiedzy oczekujemy od Ministra Edukacji i Nauki. Nie można oddzielić personelu administracyjno-obsługowego od kontaktu z kadrą pedagogiczną, dziećmi, uczniami czy rodzicami. Jesteśmy jednym zespołem pracowniczym.

Wyłączenie pracowników administracji i obsługi z możliwości szczepień, w tym samym czasie co pracujący stacjonarnie nauczyciele, nie znajduje wytłumaczenia. Oświadczenie ministra edukacji Przemysława Czarnka, że „pracownicy administracji i obsługi nie będą szczepieni w tej grupie co nauczyciele” nie rozwiązuje problemu, nie daje odpowiedzi na pytania: Dlaczego? Czy brakuje szczepionek? Czy możliwość zakażenia się naszej grupy zawodowej jest nieistotna dla funkcjonowania edukacji?  Jakie są inne powody takiej decyzji?

Nasze stanowisko jest wyrazem niepokoju i troski o zdrowie i życie pracowników niepedagogicznych i ich rodzin, a także wyrazem oczekiwania, że podjęte zostaną działania zmieniające decyzje rządu w sprawie terminu szczepień dla pracowników administracji i obsługi szkół.  Potraktowani zostaliśmy  jak pracownicy gorszej kategorii.

Za Prezydium KSPAiO ZNP

Przewodnicząca Krajowej Sekcji

(-) Bożena Dwornik

W związku z ograniczeniami wynikającymi z trwającego stanu zagrożenia epidemicznego prosimy o ograniczenie wizyty w biurze Oddziału do minimum. Informujemy, że część spraw można załatwić poprzez kontakt emailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), lub za pośrednictwem prezesów ognisk, np.:

- ZASIŁKI STATUTOWE/ZAPOMOGI - wypełnione ręcznie i podpisane wnioski oraz załączniki (akt urodzenia, zgonu, faktury, dowody wydatków) zeskanować, przesłać na nasz adres email. W przypadku podpisu profilem zaufanym - przesłać pakiet plików. W przypadku załatwienia sprawy zdalnie należy podać numer konta do przelewu. 

- DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE - wypełnić recznie/komputerowo, podpisać ręcznie, zeskanować i przesłać emailem. UWAGA! Prosimy o dostarczenie oryginału deklaracji do prezesa ogniska a odcinka/zgody na pobieranie składek do działu płac. 

Podczas wizyty w biurze obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (stacja do dezynfekcji w korytarzu).

 • 31.01.2020 – pismo do Prezydenta Miasta ws. układu zbiorowego (regulacje wynagrodzeń) 
 • 31.01.2020 – pismo do WE ws. dodatków wyrównawczych dla pracowników niepedagogicznych wypłacanych w niektórych placówkach 
 • 4.03.2020 – spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego (wynagrodzenia administracji, dodatki specjalne)
 • 18.06.2020 – pismo do Prezydenta Miasta ws. wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych 
 • 25.06.2020 – spotkanie  z przedstawicielami organu prowadzącego (informacja o planowanym utworzeniu centrum usług wspólnych, które miałoby przejąć administrację, wynagrodzenia administracji)
 • 20.07.2020 – pismo do Prezydenta Miasta ws. nagród dla pracowników niepedagogicznych (brak regulaminu, zagrożone wypłaty nagród)  
 • 5.10.2020 – spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego (informacja o etatyzacji w CUPSz, podane ramowe informacje na temat przechodzenia pracowników oraz organizacji Centrum. Stanowisko strony związkowej – konieczne rozmowy w sprawie pracowników, wynagradzanie pracowników Centrum) 
 • 12.10.2020 - spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego (stanowisko strony związkowej – konieczna pilna informacja do pracowników ws. przekształceń)
 • 19.11.2020 - spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego ( projekt uchwały ws. CUPSZ, informacje na temat organizacji CUPSZ i sposobu przechodzenia pracowników do Centrum)
 • 19.11.2020 – pismo ZNP ws. przedstawienia stanowiska organu prowadzącego ws. propozycji strony związkowej do Układu zbiorowego  
 • 23.11.2020 – spotkanie z przedstawicielami organu prowadzącego (udzielono odpowiedzi na pytania zadane w piśmie ZNP z dnia 19.11.2020)
 • 23.11.2020 – udział przedstawicieli ZNP w posiedzeniu komisji oświaty Rady Miasta Gdyni 
 • 1.12.2020 – odpowiedź wiceprezydenta B. Bartoszewicza na pismo z 19.11 – trwają analizy, opóźnienia wynikają z epidemii koronawirusa)
 • 18.12.2020 – spotkanie z pracownikami administracji w sprawie utworzenia CUPSZ 
 • 20.12.2020 – posiedzenie komisji oświaty RM Gdyni, zgłoszono uwagi co do zasad tworzenia CUPSZ 
 • 23.12.2020 – posiedzenie komisji oświaty RM Gdyni, zasady tworzenia CUPSZ.

Z powodu ograniczeń, wynikających z zagrożenia epidemicznego, organizowane są szkolenia w formie online. W ostatnim kwartale 2020 roku zorganizowane zostały szkolenia na temat:

 • 7.10.2020 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych - prowadzenie Marcin Wiśniewski (blisko 30 uczestników, w tym z innych województw)
 • 10.12.2020 - Pracownicze Plany Kapitałowe (szkolenie prowadzone przez dr Janinę Petelczyc z SGH) - szkolenie dla członków i sympatyków ZNP

Zadania zakładowego społecznego inspektora pracy (zsip), jakie ma do spełnienia w szkole  i placówce oświatowej, wynikają z jego prawa do kontroli stanu i stopnia zabezpieczenia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich pracowników oraz zagadnień związanych ze stosunkiem pracy tych pracowników. W związku z tym zsip powinien w swoich planach kontrolnych uwzględnić poniższą tematykę wynikającą z zagrożenia epidemicznego.
Tematyka uwzględnia te zagadnienia, które są niezbędne w przygotowaniu placówki do wymogów związanych z pandemią przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników.

Zakres tych działań prowadzonych przez zsip będzie również wynikał  ze sposobu prowadzenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

 Zobacz materiał przygotowany przez Komisję Ochrony Pracy ZG ZNP

 

W związku ze zmianami w zarządzaniu finansami gdyńskiej edukacji, od 1 stycznia 2021 roku, oświatowi emeryci i renciści będą ubiegać się o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w swoich placówkach (ostatnia placówka zatrudnienia). W przypadku tych, których szkoła została zlikwidowana - nastąpiło przypisanie do najbliższej placówki, pod względem miejsca zamieszkania. 

4 stycznia odbyło się spotkanie członków komisji przy Wydziale Edukacji, którym wręczono podziękowania za dotychczasową pracę. Z ramienia ZNP w komisji pracowali: ANNA ŚWIERSZCZ (przewodnicząca), LUCYNA BARANOWSKA, KATARZYNA SAPIŃSKA, LIDIA SMOLIŃSKA.

W ciągu lat wydelegowane do prac w  komisji były ponadto: Teresa Fabiszewska, Hanna Gawlik, Maria Kujawa, Mieczysława Makar, oraz Janina Orzechowska.

Obecna na spotkaniu Prezes Ewa Biernacka podziękowała także obsługującym fundusz pracownikom gdyńskiego Wydziału Edukacji. 

 

4 stycznia ZNP wystosował do ministra zdrowia list z apelem o niezwłoczne, jeszcze przed wznowieniem nauki stacjonarnej, rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi wśród nauczycieli.

“W związku z rozbieżnymi informacjami Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o udzielenie wyjaśnień w kwestii objęcia pracowników oświaty szczepieniami przeciw COVID-19” – czytamy w piśmie ZNP do ministra zdrowia.Chodzi o informację na temat Narodowego Programu Szczepień opublikowaną na stronie internetowej Kancelarii Premiera. “Z treści jej wynika, że w etapie I możliwość zaszczepienia się otrzymali m. in. nauczyciele. Dokument ten został zamieszczony również na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z jego zapisów wynika natomiast, że w etapie I z możliwości zaszczepienia się będą mogli skorzystać pracownicy sektora edukacji, a więc również pracownicy niebędący nauczycielami”

“Prosimy o pilne wyjaśnienie występujących rozbieżności w tożsamych dokumentach. Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że z możliwości zaszczepienia się w etapie I będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy oświaty” – podkreślił Związek. “O priorytetowe potraktowanie wszystkich pracowników oświaty w kwestii szczepień na Covid-19 Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskował w piśmie skierowanym do Pana Ministra 30 listopada 2020 r.” – przypomniał ZNP.
Według Związku, program szczepień powinien zostać zgrany z decyzjami rządu i MEiN dotyczącymi powrotu uczniów do pracy stacjonarnej na terenie szkół. “Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z apelem o rozpoczęcie szczepień pracowników oświaty przed wznowieniem stacjonarnych zajęć w szkołach, co umożliwi nabycie odporności na koronawirusa SARS-CoV-2” – czytamy w piśmie do ministra zdrowia.

Źródło: Głos Nauczycielski Grafika: znp.edu.pl 

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.