Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

Stanowisko strony pracodawców i strony pracowników Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych ws. wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego 

1. Strona pracodawców i strona pracowników Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych pozytywnie ocenia rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 6 grudnia 2018 r. (numer w wykazie prac Rady Ministrów: UD 440), w części, która przewiduje rozszerzenie, od 1 stycznia 2020 r., katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy.

2. Podkreślenia wymaga, że konstrukcja ustawowa minimalnego wynagrodzenia za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, które poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze m.in. dodatek za staż pracy. W konsekwencji wielu pracowników z kilkuletnim stażem pracy otrzymuje niską stawkę wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek stażowy, których suma odpowiada wysokości płacy minimalnej, podczas gdy nowo przyjęte osoby wynagrodzenie to otrzymują w momencie podpisania umowy o pracę. Wprowadzenie zawartego w projekcie ustawy rozwiązania zapewni bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia oraz poprawi sytuację pracowników otrzymujących płacę na niższym poziomie. Zwiększy ponadto motywację pracowników i ich przywiązanie do miejsca pracy, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji na rynku pracy.

3. Strona pracodawców i strona pracowników rozważy w trakcie dalszych prac w Zespole problemowym ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS rozwiązanie, aby docelowo minimalne wynagrodzenie stało się kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym, co przywróciłoby właściwą funkcję dodatkom i innym składnikom wynagrodzenia. Dlatego za konieczne uznaje niezwłoczne przystąpienie do rozmów na temat wyłączenia innych dodatków z wynagrodzenia. W tym celu zwraca się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego.

poniedziałek, 22 październik 2018 09:50
Napisał

Protokół dodatkowy nr 8 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników Niebędących Nauczycielami (...) - ZOBACZ TUTAJ

15 listopada 2017r. w biurze Zarządu Oddziału odbyło się spotkanie przedstawicieli pracowników niepedagogicznych z gdyńskich placówek oświatowych.  W spotkaniu wzięli też udział członkowie Zarządu SPAiO. Dyskutowano o zasadach wynagradzania tej grupy zawodowej, o zakresach obowiązków pracowników obsługi i innych problemach nurtujących zebranych. W trakcie dyskusji sformułowano postulaty do nowelizacji ponadzakładowego układu zbiorowego i do poruszenia na spotkaniu z Wiceprezydentem Bartoszem Bartoszewiczem, wśród nich znalazły się: 

  • niedoszacowanie zatrudnienia pracowników obsługi w niektórych placówkach oświatowych;
  • konieczność ujednolicenia wynagrodzenia dla osób wykonujących te same zadania;
  • nowelizacja układu ponadzakładowego, szczególnie w zakresie nieaktualnych tabel wynagradzania;
  • umożliwienie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia (w postaci np. większej premii) dla pracowników zastępujących nieobecnych pracowników.

Postulaty zostały przekazane podczas spotkania delegacji pracowników i członków Zarządu Oddziału z Wiceprezydentem Bartoszewiczem w dniu 20 listopada w Urzędzie Miasta Gdyni. W tym spotkaniu uczestniczyli również: członek Komisji Oświaty Rady Miasta i Naczelnik Wydziału Edukacji.

poniedziałek, 22 sierpień 2016 20:38
Napisał

Ustawa o pracownikach samorządowych jest podstawowym aktem prawnym regulującym uprawnienia, obowiązki i wynagradzanie tej szerokiej grupy zawodowej. W szkołach do pracowników samorządowych należą np. kierownicy administracyjni, sekretarze, księgowi.

czwartek, 21 lipiec 2016 12:13
Napisał

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi w Gdyni zrzesza blisko 100 pracowników tej grupy zawodowej.

Informujemy, że w październiku rozpoczęła się regulacja płac pracowników administracji i obsługi gdyńskich placówek oświatowych. W wyniku negocjacji płacowych pomiędzy stroną związkową a organem prowadzącym ustalono, że:

czwartek, 21 lipiec 2016 12:10
Napisał

12 marca 2014 r. w siedzibie Zarządu Oddziału odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi. Członkowie Sekcji wybrali: nową Przewodniczacą Sekcji, nowy zarząd, delegatów na oddziałową konferencję sprawozdaczo - wyborczą i zebranie Okręgowej Sekcji PAiO oraz członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczacą Sekcji na kolejną kadencję wybrano kol. RENATĘ TELECKĄ.

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Aplikacja ZNP

Zarząd Sekcji 2014-2019

Przewodniczący Sekcji: DARIUSZ FIERKE

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.