4 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:

 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,

 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

 • likwidacja mieszkań służbowych.

 

Wcześniej ZNP apelował do Prezydenta o weto do tej ustawy - Wniosek ZNP

środa, 15 listopad 2017 13:21
Napisał
Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej. Prezentując je pominęła ważne, ale niewygodne dla siebie, informacje dotyczące zwolnień. Podczas konferencji prasowej szefowa MEN nie odpowiedziała również na pytanie o liczbę zwolnionych nauczycieli. Skupiła się przede wszystkim na informacji, że przybyło ok. 12 tysięcy etatów. Nie wyjaśniła jednak, że miejsc pracy przybyło przede wszystkim w przedszkolach (w których zostały dzieci sześcioletnie, a samorząd ma obowiązek przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnie).

Minister zaprezentowała ruch kadrowy w oświacie posługując się wartością procentową. Poinformowała, że „odsetek nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy wynosi 0,96 proc.” Te wartości procentowe nie pokazują jednak pełnego obrazu sytuacji, w jakiej nauczyciele znaleźli się po reformie. Jeżeli odniesiemy je do liczby pracujących nauczycieli wg SIOokazuje się, że pracę straciło 6 668 nauczycieli.

To nie koniec ruchu kadrowego w oświacie. Z SIO wynika, że z uprawnień emerytalnych skorzystało 6 564 nauczycieli, natomiast z uprawnień do świadczeń kompensacyjnych - 2 629 nauczycieli (dane MEN wg SIO).

Te dane są zbliżone do dotychczasowych informacji ZNP, które pochodziły z arkuszy organizacyjnych szkół!

Minister edukacji w dalszym ciągu nie przyznaje, że w wyniku reformy edukacji nauczyciele utracili pracę i będą ją tracić w czasie stopniowego likwidowania gimnazjów, czyli do roku 2019.
 
Źródło: www.znp.edu.pl  
poniedziałek, 13 listopad 2017 09:17
Napisał

Z głebokim żalem zawiadamiamy,
że pod długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas

JANINA FILA

wieloletnia członkini chóru "SONATA" przy Oddziale ZNP w Gdyni

~~

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni

 

środa, 08 listopad 2017 19:14
Napisał

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

DANUTY KWINTY

Wieloletniej członkini Sekcji Emerytów i Rencistów gdyńskiego ZNP,
czlonka Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów

Zapamiętamy Ją jako osobę wielkiego serca, otwartą na ludzi i świat, zawsze gotową do pomocy innym - w zamian nie oczekującą wdzięczności. Pomimo swojej choroby, była zawsze uśmiechnięta
i patrzyła na świat z optymizmem i ufnością w drugiego człowieka.

Rodzinie naszej zmarłej Koleżanki składamy najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd Oddziału ZNP w Gdyni, Koleżanki i Koledzy z Sekcji

 

 

środa, 08 listopad 2017 09:03
Napisał

27 października 2017 r. Sejm przyjął nową ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela:

 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),
 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),
 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach
 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, (więcej o tym wkrótce w naszym dziale PRAWO)
 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),
 • likwidacja mieszkań służbowych.

Większość zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku. Wkrótce kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca systemu wynagradzania i likwidacji kolejnych praw pracowniczych.

 

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela! Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:

 • łączą awans zawodowy z oceną moralności,
 • sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczycielai zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

 • wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniuze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
 • obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
 • dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycielaw szkolnym regulaminie,
 • postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,
 • wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,
 • wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,
 • likwiduje się dodatki socjalne,
 • ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,
 • zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń - nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,
 • planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,
 • zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

 • zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;
 • niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli
 • likwidacji dodatków socjalnych.

ZNP konsekwentnie domaga się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

środa, 18 październik 2017 10:19
Napisał

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekty rozporządzeń (w załącznikach)  związanych ze zmianą ustawy - Karta Nauczyciela - o zmianach pisaliśmy TUTAJ.

 • Rozporządzenie ws. zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia - zakłada min.udzielanie urlopu przez lekarza medycyny pracy, z którym szkoła ma podpisaną umowę
 • Rozporządzenie ws. wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli specjalistówz uczniami
 • Rozporządzenie ws. oceny pracy nauczycieli - zawiera kryteria jakimi ma kierowac się dyrektor dokonując oceny pracy nauczyciela na kolejnych stopniach awansu zawodowego. Szczegółowe wskaźniki bedzie opracowywał dyrektor

Zobacz też:

List ZG ZNP do A. Zalewskiej

Komunikat po posiedzeniu Prezydium ZG ZNP

piątek, 13 październik 2017 05:43
Napisał
czwartek, 12 październik 2017 19:14
Napisał

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, ale tym roku będzie to inne święto niż dotychczas: mniej radosne z powodu negatywnych konsekwencji reformy edukacji. Zwłaszcza dla tych, którzy utracili pracę; dla pracujących w niepełnym wymiarze; dla tych, którzy muszą uczyć w kilku szkołach. Pamiętajmy o problemach wywołanych nieprzemyślaną reformą tym bardziej, że to dopiero początek zmian.

14 października życzę wszystkim Kolegom i Koleżankom przede wszystkim wytrwałości, niezależności i satysfakcji z wykonywanej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zawsze przeciwstawiał się próbom obniżenia przez rządzących rangi zawodu nauczyciela oraz pozbawienia nauczycieli autonomii i poczucia bezpieczeństwa w naszym zawodzie.

Dziękuję wszystkim Nauczycielkom i Nauczycielom za zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, które najczęściej jest czymś więcej niż pracą – jest życiową pasją i powołaniem.

Dziękuję Pracownikom Szkolnej Administracji i Obsługi za pracę na rzecz młodych ludzi i całej szkolnej społeczności.

Dziękuję przedstawicielom organizacji pozarządowych i instytucji, współpracujących ze szkołami i przedszkolami za kształtowanie postaw obywatelskich i wpajanie młodym ludziom ponadczasowych wartości.

Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Edukacji Narodowej!

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Nadchodzące wydarzenia

15 Maj 2019
01:00PM - 03:00PM
Zebranie Prezesów Ognisk

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.