Autor grafiki: znp.edu.pl 

Na konto Społecznego Funduszu Strajkowego  wpłynęło 8.791.063,92 zł (najwyższa dobrowolna wpłata wyniosła 108.000 zł, a najniższa 0,01 zł.). Do 2 grudnia (ostatnia zapomoga) wypłacono 17 576 zapomóg najbardziej potrzebującym nauczycielom/kom i pracownikom oświaty niezrzeszonym w związkach zawodowych i uczestniczącym w ogólnopolskim strajku w oświacie.

 Szczegółowe rozliczenie wpłat w wysokości 8.791.063,92 zł:

 •  8.788.080,00 zł – łączna kwota wszystkich wypłaconych zapomóg - każda w wysokości 500 zł (w tym jedna ostatnia w wysokości 580 zł)
 •  2.980,65 zł - koszty bankowe w tym m.in. opłaty za dokonywane przelewy
 • 3,27 zł – kwota pozostała po wypłaceniu wszystkich zapomóg oraz pokryciu kosztów bankowych

Dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które wsparły finansowo strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych, wpłacając pieniądze na konto Funduszu.
Nikt się nie spodziewał, że odzew będzie aż tak szeroki! Dzięki Wam pomoc trafiła aż do 17 576 nauczycieli i pracowników oświaty walczących o wyższą jakość edukacji. To konkretna realna pomoc, ale równie ważne było to, że okazaliście nauczycielom wsparcie w tym trudnym czasie. Dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działalność Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli”, dzięki którym pojawił się pomysł utworzenia funduszu na rzecz strajkujących nauczycieli i pracowników oświaty niezrzeszonych w związkach zawodowych!


Dziękujemy za docenienie roli kształcenia, za docenienie ruchów społecznych; za wsparcie, za zaufanie i za czas, który poświęciliście nauczycielom i edukacji! Wasze wsparcie było i wciąż jest bardzo ważne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Dziękujemy, że jesteście! 

Za: www.znp.edu.pl 

piątek, 27 listopad 2020 09:17
Napisał
 

10 grudnia zapraszamy na webinarium poświęcone pracowniczym planom kapitałowym. 

Rejestracja na spotkanie (dla członków ZNP) w formularzu ---> TUTAJ

środa, 18 listopad 2020 10:55
Napisał

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Kierujemy ten list – przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego, świetlic, szkół i placówek specjalnych oraz pracowników tychże – czyli do osób, które w czasie drugiej fali pandemii pracują bezpośrednio z dziećmi i uczniami w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Jesteście ważni. W tym trudnym okresie wykonujecie bardzo ważną i potrzebną pracę! Należy Wam się szacunek i podziw, ale też bezpieczne warunki pracy.

My doceniamy Waszą rolę! Rozumiemy też Wasze obawy i strach związany z codziennym wyjściem do pracy. Rząd – nie kierując Was na zdalną pracę – nie zapewnił Wam bezpiecznych warunków w miejscu pracy ani dostępu do testów czy szczepień.

Jako związek zawody występujemy w Waszej obronie. W obliczu dramatycznego wzrostu zachorowań na COVID-19, kolejny raz domagamy się od rządu podjęcia zdecydowanych działań, które zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród dzieci i pracowników przedszkoli.

W związku z powyższym żądamy:

 • wprowadzenia regulacji uprawniającej dyrektora do zamknięcia przedszkola, w tym także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, bez zgody sanepidu w sytuacji, gdy dalsze funkcjonowanie placówki zagraża bezpiecznemu pobytowi dzieci i pracowników,
 • objęcia kadry pracującej bezpośrednio z dziećmi bezpłatnymi testami,
 • zapewnienia środków ochrony, w tym rękawiczek jednorazowych i maseczek.

Ponadto domagamy się przyznania:

 • dodatku na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania,
 • dodatkowych środków finansowych dla samorządów ponoszących nieprzewidziane koszty związane z wyposażeniem placówek w sprzęt ochrony osobistej i środki higieniczno-sanitarne,
 • opracowania wytycznych przeciwepidemicznych, które określą m. in. dopuszczalną liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Za bulwersujący uznajemy fakt braku należytej troski ze strony rządzących o życie i zdrowie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach.

Związek Nauczycielstwa Polskiego

PRZECZYTAJ APEL ZNP DO PREMIERA WS.ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

środa, 04 listopad 2020 18:32
Napisał

W dniu 4 listopada Zarząd Oddziału wydał oświadczenie w sprawie tzw. działań dysyplinujących podejmowanych przez władze, które stały się przedmiotem wcześniejszej krytyki ze strony ZG ZNP - więcej TUTAJ 

Oświadczenie jest reakcją na postępowanie wyjaśniajace wobec jednego z gdyńskich nauczycieli - więcej TUTAJ

 

 


W zwiazku z tą sytuacją Prezydent Miasta Gdyni skierował do gdyńskich nauczycieli i uczniów list (PRZECZYTAJ CAŁY LIST), w którym czytamy między innymi:  

Gdyńska oświata to źródło autentycznej dumy mieszkańców Gdyni. Nasze sukcesy na tym polu zawdzięczamy wyjątkowej kadrze pedagogicznej, ludziom nie tylko wielkiej wiedzy, ale i ogromnego, pozytywnego zaangażowania, z którego od lat czerpie lokalna społeczność.

 Pragniemy zapewnić o naszym wielkim szacunku dla nauczycielek i nauczycieli z Gdyni, jak też o wsparciu, którego Gdynia im zawsze udzielała i będzie udzielać. Dotyczy to również obecnej sytuacji bezprecedensowych nacisków, jakim poddawana jest w Polsce społeczność nauczycielska i akademicka w związku z manifestacjami na ulicach całego kraju.

 Polska Konstytucja, a także liczne akty prawa międzynarodowego, jak np. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Konwencja o Prawach Dziecka, gwarantują obywatelom, tak nauczycielom, jak i uczniom, prawo do wyrażania własnych poglądów. Co więcej, do aktów tych odwołuje się także ustawa Prawo oświatowe. Poszukiwanie danych o tym, kto uczestniczył w protestach oraz próby wyciągania z takiego udziału jakichkolwiek negatywnych konsekwencji uważamy za bezprawne. W razie potrzeby, Urząd Miasta zapewni wsparcie prawnicze potrzebującym go osobom.

 

poniedziałek, 02 listopad 2020 17:45
Napisał

Od marca ZNP nieustannie upominał się u rządzących o sprzęt do prowadzenia zdalnych lekcji, o zapewnienie bezpieczeństwa, o należne nauczycielom wynagrodzenie i o przygotowanie szkół na drugą falę pandemii

KALENDARIUM

 • 2 MARCA. Prezes ZNP Sławomir Broniarz zwrócił się do społecznych inspektorów pracy o sprawdzenie, czy szkoły i placówki oświatowe są wyposażone w niezbędne środki czystości i czy zostały w nich przyjęte procedury dotyczące zasad postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem.
 • 12 MARCA. ZNP zaapelował do MEN o pilne zmiany w prawie, by ograniczyć do minimum obecność pracowników na terenie obiektów oświatowych oraz umożliwić nauczycielom prowadzenia zajęć online.
 • 13 MARCA. W związku z brakiem reakcji MEN prezes ZNP wystąpił do premiera z wnioskiem o interwencję w tej sprawie i uregulowanie kwestii obecności pracowników w szkole i placówce w okresie zawieszenia zajęć.
 • 17 MARCA. Po rozmowie prezesa ZNP z szefem MEN Dariuszem Piontkowskim minister edukacji zdementował informacje, jakoby nauczyciele mieli otrzymywać w okresie zdalnego kształcenia jedynie 60 proc. pensji.
 • 18 MARCA. ZNP przygotował kompleksową opinię prawną dotyczącą wynagradzania nauczycieli w okresie zdalnego kształcenia i przysługujących im dodatków. To było pierwsze w kraju obszerne opracowanie na ten temat.
 • 18 MARCA. ZNP w liście do MEN zaapelował o zapewnienie uczniom i nauczycielom komputerów oraz internetu do prowadzenia zdalnych lekcji.
 • 20 MARCA. ZNP zainicjował akcję „Komputery dla szkół”, w której zwrócił się do firm i ludzi dobrej woli o przekazanie szkołom sprzętu komputerowego.
 • 24 MARCA. List prezesa ZNP do premiera z apelem o zapewnienie wszystkim uczniom możliwości e-kształcenia, a nauczycielom – sprzętu i internetu niezbędnego do prowadzenia e-lekcji. Następnego dnia szef MEN zalecił dyrektorom, by wypożyczali nauczycielom sprzęt, który jest w szkołach.
 • 25 MARCA. Apel ZNP do rządu o pilne uruchomienie bezpłatnego internetu dla uczniów oraz nauczycieli pracujących zdalnie. Tego dnia w całym kraju ruszyły obowiązkowe e-lekcje, w efekcie czego w wielu miejscach w kraju padł internet, a narzędzia do prowadzenia zdalnych lekcji przestały działać.
 • 25 MARCA. W odpowiedzi na apel Związku o pomoc dla nauczycieli i uczniów Orange Polska zaoferowała uczniom, rodzicom i nauczycielom 200 GB internetu miesięcznie za 1 zł. Prezes Orange napisał w tej sprawie list do ZNP.
 • 27 MARCA. Apel ZNP do ministra edukacji o rozwiązanie problemów z kształceniem online. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało przeznaczenie 180 mln zł na laptopy dla uczniów i nauczycieli.
 • 30 MARCA. ZNP wezwał MEN do odwołania egzaminów zewnętrznych. Następnego dnia CKE zasygnalizował możliwość przesunięcia egzaminów.
 • 1 KWIETNIA. W odpowiedzi na apel ZNP firma Google uruchomiła webinaria i konsultacje dla nauczycieli dotyczące prowadzenia e-lekcji.
 • 2 KWIETNIA. ZNP przedstawił „5 zaniechań MEN” związanych z edukacją zdalną, w tym m.in. brak sprzętu w szkołach.
 • 6 KWIETNIA. W odpowiedzi na apel ZNP firma UPC Polska udostępniła szerokopasmowe łącze internetowe dla 2 tys. nauczycieli. Wcześniej ofertę pomocy dla nauczycieli przedstawił także Microsoft.
 • 7 KWIETNIA. ZNP przygotował opinię prawną wykazującą, że organy prowadzące nie mają prawa dowolnie zmieniać arkuszy organizacji i ograniczać nauczycielom wymiaru czasu pracy, a tym samym – wynagrodzenia. Na wniosek Związku kuratorzy oświaty w całym kraju podjęli interwencje w tej sprawie.
 • 16 KWIETNIA. Wystąpienie ZNP do Głównego Inspektora Pracy w sprawie legalności wydawanych przez niektórych dyrektorów szkół regulaminów pracy zdalnej.
 • 20 KWIETNIA. Apel ZNP do MEN o ustalenie zasad funkcjonowania oświaty po Świętach Wielkanocnych i stopniowego powrotu uczniów do szkoły. Następnego dnia premier zapowiedział ustalenie takiego planu do końca miesiąca.
 • 28 KWIETNIA. Po apelach ze strony ZNP MEN potwierdziło, że nauczycielom należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Wystąpienie ZNP do premiera o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom po uruchomieniu zajęć opiekuńczych w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 • 29 KWIETNIA. MEN potwierdziło, że nauczycielowi za okres pracy zdalnej należy się dodatek funkcyjny i dodatek motywacyjny. Komunikat ministerstwa pojawił się na wniosek posłów Lewicy po interwencji ZNP.
 • 30 KWIETNIA. Po interwencji ZNP i na wniosek posłów Lewicy Sejm wykreślił z projektu ustawy o kolejnej tzw. tarczy antykryzysowej przepis odbierający nauczycielom część tegorocznego urlopu wypoczynkowego.
 • 5 MAJA. ZNP wystąpił do premiera o rezygnację z cięć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomysłów ograniczania czasu pracy świetlic i bibliotek szkolnych, a także likwidacji etatów nauczycielskich.
 • 6 MAJA. Ankieta ZNP pokazująca, że 62 proc. nauczycieli otrzymało niższe wynagrodzenie w czasie zdalnego kształcenia. To pierwsze tego typu badanie. Związek wystąpił do MEN o uszczelnienie przepisów.
 • 19 MAJA. Apel ZNP do premiera o zapewnienie nauczycielom i pracownikom szkół elementarnego bezpieczeństwa i sfinansowanie bezpłatnych, dobrowolnych testów na koronawirusa.
 • 20 MAJA. Pismo ZNP do MEN w sprawie wynagrodzenia nauczycieli za tzw. konsultacje dla maturzystów.
 • 29 MAJA. Kolejne unikalne badanie ZNP. Tym razem ankieta wykazała, że aż 36 proc. nauczycieli pracuje zdalnie między 40-60 godzin tygodniowo.
 • 22 CZERWCA. Zarząd Główny ZNP przygotował i przekazał MEN cały pakiet rozwiązań mających poprawić zdalne kształcenie, gdyby szkoły miały do niego wrócić od nowego roku szkolnego.
 • 24 CZERWCA. Apel ZNP do MEN o podjęcie współpracy przy tworzeniu scenariuszy funkcjonowania oświaty od września.
 • 29 LIPCA. Prezes ZNP ostrzegł, że powrót dzieci do szkół 1 września „jest obarczony dużą dozą ryzyka”, szkoły nie są przygotowane na drugą falę pandemii, brakuje procedur gwarantujących bezpieczeństwo nauczycielom i uczniom, a także zasad ochrony nauczycieli w starszym wieku.
 • 14 SIERPNIA. Rozmowy ZNP z MEN na temat gwarancji wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za pracę zdalną i hybrydową.
 • 17 SIERPNIA. Po interwencji ZNP MEN i Ministerstwo Zdrowia rozpoczęły przekazywanie szkołom maseczek oraz płynu dezynfekcyjnego.
 • 25 SIERPNIA. ZNP przedstawił premierowi 13 propozycji zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w szkołach i przedszkolach w nowym roku szkolnym w związku z trwającą pandemią koronawirusa.
 • 27 SIERPNIA. Po interwencji Związku MEN zareagowało w sprawie tzw. koronalojalek (oświadczeń o stanie zdrowia, do podpisywania których nakłaniani są niektórzy nauczyciele i pracownicy oświaty). Ministerstwo potwierdziło: „Wymaganie podpisywania takich oświadczeń jest bezprawne”.
 • 31 SIERPNIA. W liście do premiera prezes ZNP zaprotestował przeciwko wprowadzaniu przez MEN różnych rozwiązań dotyczących pracy szkół w czasie pandemii bez jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi.
 • 14 WRZEŚNIA. ZNP zaalarmował, że sytuacja kadrowa w oświacie robi się poważna, a z zawodu w ostatnich miesiącach odeszły tysiące nauczycieli, także z powodu pogarszających się warunków sanitarnych w szkołach i placówkach.
 • 30 WRZEŚNIA. ZNP wystąpił do ministra edukacji z ponownym wnioskiem dotyczącym rozszerzenia kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej.
 • 1 PAŹDZIERNIKA. ZNP przeprowadził ankietę wśród nauczycieli w celu sprawdzenia, czy otrzymali należne im wrześniowe podwyżki, czy też może dotknęły ich oszczędności w następstwie kryzysu wywołanego pandemią.
 • 2 PAŹDZIERNIKA. Związek pyta ZUS: Czy przebywający na kwarantannie nauczyciele mogą pracować zdalnie albo łączyć pracę stacjonarną ze zdalną?
 • 6 PAŹDZIERNIKA. ZNP zaapelował do nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka o skupienie się na problemach oświaty w dobie pandemii.
 • 9 PAŹDZIERNIKA. W związku z brakiem reakcji MEN ZNP wezwał Ministerstwo Zdrowia do takiej zmiany przepisów, aby to dyrektorzy mogli decydować o przejściu szkół i placówek na edukację zdalną lub hybrydową.
 • 12 PAŹDZIERNIKA. Kolejny rekordowy przyrost przypadków zakażenia koronawirusem. ZNP zażądał zapewnienia uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty bezpiecznych warunków pracy i nauki.
 • 15 PAŹDZIERNIKA. ZNP przygotował poradnik na temat funkcjonowania rady pedagogicznej w czasie pandemii (dostępny na www.znp.edu.pl).
 • 16 PAŹDZIERNIKA. ZNP zaprotestował przeciwko objęciu przez rząd edukacją zdalną lub hybrydową jedynie szkół średnich, bez zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i uczniom pozostałych szkół oraz placówek.
 • 16 PAŹDZIERNIKA. ZNP przesłał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 20 postulatów, których spełnienie jest niezbędne do zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
 • 21 PAŹDZIERNIKA. Podczas spotkania nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ze związkami zawodowymi prezes ZNP przekazał ministrowi 21 postulatów edukacyjnych w sprawie bezpiecznej nauki i pracy oraz wsparcia nauczycieli i uczniów podczas nauki zdalnej lub hybrydowej.
 • 26 PAŹDZIERNIKA. Związek po raz kolejny zwrócił się do premiera o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo wychowanków, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty. ZNP zaapelował także o zaliczenie nauczycieli do grupy specjalnego ryzyka.

Opracował: PIotr Skura -  Głos Nauczycielski 

środa, 21 październik 2020 19:56
Napisał

Z przyjemnością informujemy, że 21 października 2020 rozpoczęło działalność ognisko ZNP w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym. Na zebraniu wyborczym członkowie ogniska dokonali wyboru prezesa, którym została kol. ANITA RZESZOWSKA. Gratulujemy!

środa, 21 październik 2020 07:41
Napisał

Ponawiamy nasz apel do Premiera RP o niezwłoczne podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych oraz chroniących zdrowie i życie dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty w obecnej sytuacji epidemicznej!

Rząd, odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich obywateli, nie może pozostawić bez żadnych działań osłonowych dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty codziennie spotykających się w przedszkolach, szkołach podstawowych i placówkach edukacyjnych!

Jednocześnie przesyłamy Premierowi 20 postulatów, które rząd powinien zrealizować, wprowadzając zdalne i hybrydowe nauczanie. Te działania to:

 • doposażenie placówek w sprzęt komputerowy, aby umożliwić wypożyczenie komputerów/laptopów uczniom i nauczycielom
 • utworzenie kompleksowej platformy edukacyjnej do zdalnej komunikacji, na której zostaną zamieszczone wszystkie e-materiały dydaktyczne
 • zapewnienie dostępu do szybkiego i darmowego internetu
 • modyfikacja podstawy programowej kształcenia
 • opracowanie systemu wsparcia dla uczniów mających trudności w dostępie do kształcenia na odległość;
 • kompleksowe wsparcie uczniów ze środowisk mniej zamożnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • zintegrowanie działań nauczycieli – specjalistów na rzecz dzieci, które pozostają pod ich opieką i wymagają stałego profesjonalnego wsparcia;
 • zapewnienie nauczycielom realizującym zdalne nauczanie stałej profesjonalnej pomocy z zakresu zdalnego kształcenia;
 • uregulowanie kwestii ponoszenia przez nauczycieli kosztów związanych z korzystaniem w pracy z własnego internetu i sprzętu komputerowego w związku z realizacją kształcenia na odległość;
 • opracowanie sposobu dokumentowania pracy nauczycieli realizujących kształcenie na odległość w celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych z ich wynagrodzeniem;
 • stworzenie w salach lekcyjnych warunków umożliwiających prowadzenie lekcji zdalnych z klasy (wyposażenie klas w komputer, internet, kamerę);
 • zapewnienie wsparcia technicznego i psychologicznego nauczycielom;
 • zmniejszenie liczebności klas;
 • rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu);
 • wprowadzenie automatycznego przechodzenia na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach;
 • zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii;
 • doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji;
 • wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi);
 • wprowadzenie dostępu do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty;
 • wprowadzenie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla pracowników oświaty.
wtorek, 13 październik 2020 19:46
Napisał

 

Nadchodzące wydarzenia

20 Wrz 2021
05:00PM - 06:30PM
Szkolenie ZADANIA OPIEKUNA STAŻU

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.