Menu Zamknij

Zasiłki i zapomogi

Zapomogi losowe

Zapomogi losowe przyznawane są członkom ZNP legitymującym się co najmniej dwuletnim stażem związkowym.

Zapomóg udziela się w przypadkach losowych:

 • straty materialne w wyniku pożaru, powodzi. włamania, kradzieży, zalania
 • wydatki związane z leczeniem ciężkich schorzeń, pobytem w szpitalu, przebytymi operacjami
 • dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • zakup drogich leków
 • długotrwała choroba dziecka wymagająca leczenia specjalistycznego, zakupu drogich leków itp.

Zapomogi przyznawane są do kwoty 500 złotych i można je otrzymać raz na dwa lata.

W celu otrzymania zapomogi należy:

 • wypełnić wniosek o zapomogę – załączyć aktualną dokumentację pozwalającą ustalić fakt poniesienia wydatków faktury, rachunki, recepty) lub wystąpienia zdarzenia (informacje, protokoły, zaświadczenia od lekarza, z instytucji itp.)

UWAGA! Dokumentację należy złożyć w podpisanej kopercie. Po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie ona zwrócona.

 • przedstawić wniosek prezesowi ogniska celem poświadczenia i umotywowania
 • dostarczyć do biura Zarządu Oddziału

Zasiłki statutowe

Do otrzymania zasiłków statutowych uprawniony jest każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wypłata zasiłków następuje po przedłożeniu właściwego dokumentu, potwierdzającego następujące zdarzenia:

 • urodzenie lub przysposobienie dziecka – odpis aktu urodzenia,prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu
 • zgon członka najbliższej rodziny – odpis aktu zgodu
 • zgon członka ZNP – odpis aktu zgonu

Aby otrzymać zasiłek należy wypełnić wniosek

KWOTY ZASIŁKÓW STATUTOWYCH 

 • z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka –350 złotych
 • z tytułu zgonu członka ZNP – 300 złotych
 • z tytułu zgonu członka rodziny –250 złotych

Zasiłek statutowy wypłacany jest w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia

Informujemy, że wszyscy członkowie ZNP w Gdyni  objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie obsługuje Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa, ubezpieczycielem jest Ergo Hestia.

Aby umożliwić poprawną wypłatę świadczeń należy dostarczyć do Oddziału deklarację o uposażonych (dotyczy wszystkich nowo wstępujących do ZNP)

W celu zgłoszenia szkody prosimy o kontakt z biurem Oddziału.