Stanowisko Komisji Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP z 22 listopada 2021 r.w sprawie dostępności do testów na Covid-19

Komisja Ochrony Pracy Zarządu Głównego ZNP z coraz większym niepokojem obserwuje zwiększającą się każdego dnia liczbę szkół i przedszkoli, które przechodzą na w pełni zdalną lub hybrydową formę nauczania. Przyczyną jest postępująca zachorowalność na Covid-19, zarówno  uczniów i wychowanków, jak również pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 

Rodzice i pracownicy oświaty chcą być pewni, że miejsce nauki i pracy jest bezpieczne. Przestrzeganie standardów sanitarnych w postaci noszenia maseczek, dezynfekcji i zachowania dystansu to niestety za mało.

Potrzebne jest wprowadzenie szybkich i bezpłatnych testów. Dlatego domagamy się zapewnienia w pilnym trybie dostępności do takich testów.

Stanowisko zostało przesłane do ministra zdrowia.

wtorek, 23 listopad 2021 17:01
Napisał

Żródło: www.znp.edu.pl

22 listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do kolejnych liderów partii politycznych zasiadających w Sejmie i mających wpływ na kształt prawa oświatowego o spotkanie na temat sytuacji nauczycieli. Listy z wnioskiem o możliwość rozmowy m.in. na temat obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej “Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” w sprawie zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, wzrostu nauczycielskich uposażeń od 1 stycznia 2022 roku zostały przesłane do:

 • Szymona Hołowni, partia Polska 2050
 • Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości
 • Jakuba Kuleszy, przewodniczącego Koła Poselskiego Konfederacja.

Wcześniej przedstawiciele Związku spotkali się:

 • 8 listopada br. Prezydium ZG ZNP z liderem PO w Gdańsku
 • 18 listopada br. rano z liderami Lewicy, a po południu z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem.

Rozmawiamy ze wszystkimi, którzy mają wpływ na tworzenie prawa oświatowego i chcą działać na rzecz edukacji! Przekonujemy także posłów do poparcia obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”, pod którą złożyliśmy w Sejmie 250 tysięcy podpisów.

 

18 listopada ZNP przekazał do Sejmu 25o tysięcy podpisów złożonych pod obywatelską inicjatytwą w sprawie wynagrodzeń nauczycieli. Udało się zebrać 250 tysięcy podpisów! Gdyński Oddział zebrał blisko 1400 podpisów.

Obecnie nauczycielskie wynagrodzenia rozpoczynają się od stawek na poziomie płacy minimalnej i wielu nauczycieli rezygnuje z pracy z powodu zbyt niskich płac. Nasza propozycja polega na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Dzięki temu pensja nauczycieli będzie rosła wraz z rosnącym PKB. Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad 1 tys. zł! 

niedziela, 14 listopad 2021 17:44
Napisał

 

niedziela, 07 listopad 2021 11:22
Napisał

5 listopada 2021, podczas szkolenia wyjazdowego w Jastzrębiej Górze, Prezes Okręgu Pomorskiego Elżbieta Markowska wręczyła członkom naszego Oddziału najwyższe związkowe wyróżnienie - Złote Odznaki ZNP. Za szczególne osiągnięcia w pracy związkowej odznaczeni zostali: 

 • Alicja Smolińska (SP 26)
 • Joanna Żelazna (ZSP 3)
 • Barbara Piotrowska (ZSP 5)
 • Zenon Marcinowski (IX LO)
 • Ireneusz Zieliński (SP 18)

Tym samym odznaczeni dołączyli do szerokiego grona Koleżanek i Kolegów z naszego Oddziału, którzy mogą poszczycić się tym wyróżnieniem.

Gratulujemy!

 

czwartek, 04 listopad 2021 15:41
Napisał

 

4 listopada ZG ZNP wystosował list do ministra edukacji i nauki P. Czarnka w sprawie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli: 

Związek Nauczycielstwa Polskiego, zgodnie ze stanowiskiem swoich ciał statutowych tj. Prezydium i Zarządu Głównego ZNP oraz opinią ZNP do propozycji zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli z dnia 21 września 2021 r.,  odrzucił wszystkie projektowane dotychczas przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. 

Zdecydowanie odrzucamy również kolejne propozycje MEiN przedstawione podczas spotkania Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 22 października 2021 r. Nie zawierają one żadnej jakościowej zmiany powodującej zwiększenie prestiżu zawodu nauczyciela. Wprost przeciwnie  sankcjonują i rozszerzają wcześniejsze propozycje resortu w zakresie czasu pracy, mające negatywne skutki dla jakości kształcenia uczniów i wychowanków.

Nie akceptujemy wprowadzenia nowej formuły „godzin karcianych” dla nauczycieli, a w związku z tym również propozycji rozszerzenia jej na nauczycieli nietablicowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu, odpowiednio o 3 i 2 godziny tygodniowo.

Ponadto, za kuriozalną uznajemy propozycję wydłużenia okresu uprawniającego do przejścia na wcześniejszą emeryturę do 2013 r., która została przedstawiona w ramach rozwiązań osłonowych dla nauczycieli.  Prawo to dotyczyć będzie nielicznej grupy nauczycieli w przedziale wieku życia 59-63 lata. Proponowana zmiana brzmienia art. 88 ust. 2a ustawy Karta Nauczyciela nie spełnia oczekiwań środowiska nauczycielskiego, któremu  odebrano uprawnienie do wcześniejszej emerytury w trakcie trwania pracy zawodowej. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek oraz obliczania wysokości tego świadczenia według „starych zasad” (art. 53 ustawy emerytalnej).

W przypadku odrzucenia ww. propozycji, domagamy się szybkiego uruchomienia procedur legislacyjnych w zakresie nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, która pozwoli na podjęcie przez nauczyciela pracy w oświacie bez utraty tego świadczenia.

Zgodnie z ustaleniami oczekujemy uzgodnienia terminu spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim w celu podjęcia rozmów na temat postulowanej przez ZNP zmiany systemu wynagradzania nauczycieli, polegającej na powiązaniu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, jak również podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1.01.2022 r. 

Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki propozycje nie służą budowaniu prestiżu zawodu nauczyciela i dalsze trwanie przy nich resortu edukacji odbieramy jako brak jakiejkolwiek woli porozumienia.

2 listopada br. w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia zawartego 13.10.2021 r. pomiędzy WZZ „Forum-Oświata”, ZNP i KSOiW NSZZ „Solidarność”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego – prezes Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Grzegorz Gruchlik oraz członkowie Zarządu Głównego ZNP Urszula Woźniak i Adam Młynarski.

Ze strony Forum Związków Zawodowych uczestniczyli: Sławomir Wittkowicz, członek Prezydium FZZ i przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”, Barbara Belicka, członek Zarządu Głównego FZZ i wiceprzewodnicząca WZZ „Forum-Oświata”, Ewa Tatarczak, członek Zarządu Głównego FZZ i przewodnicząca ZZ „Rada Poradnictwa” oraz Bogumiła Augustynik, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Oświaty NSZZ „Solidarność ‘80” Konfederacja.

Podczas spotkania omówiono plan najbliższych działań i przygotowań do spotkania z Premierem Rządu RP Mateuszem Morawieckim oraz Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem.

Źródło: www.znp.edu.pl 

sobota, 30 październik 2021 20:34
Napisał

Jak co roku, w październiku i listopadzie, odwiedzamy groby zmarłych prezesów i wiceprezesów Oddziału, przewodniczących sekcji, członków komisji Zarządu a także nauczycieli tajnego nauczania. W tym czasie wspominamy też wszystkich członków ZNP, Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli od nas - zawsze za wcześnie i za szybko... PAMIĘTAMY

 

Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.) 

Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”. 

MEiN natomiast zaproponował: 

– spotkanie dwustronne (tylko resort i związki zawodowe bez samorządów) 

– spotkanie szefów central związkowych z premierem na temat płac, 

– koncepcję wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty Nauczyciela, ale bez przedstawienia warunków, na jakich zasadach: starych czy obecnych (UWAGA: zaproponowano emerytury tylko dla tych, którzy do roku 2013 spełnili warunki określone w art. 88 KN w zakresie stażu pracy).  

Opinie związków zawodowych do dzisiejszych propozycji MEiN zostaną przedstawione do 5 listopada br. 

21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

 • zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,
 • faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,
 • zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,
 • likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,
 • likwidacji dodatku uzupełniającego,
 • likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
 • likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,
 • likwidacji świadczenia urlopowego,
 • zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego.

Komentarz wiceprezesa ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego - ZOBACZ NA YOUTUBE

Za: Informacja po rozmowach w MEiN 22.10.2021 - ZNP : ZNP 

 

13 października odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” spotkanie przedstawicieli trzech oświatowych związków zawodowych dotyczące propozycji MEiN przedstawionych związkom zawodowym 21 września br.

Po spotkaniu strony odczytały komunikat ze wspólnym stanowiskiem, na które składają się trzy punkty.

 1. “Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września 2021 r. dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”
 2. Domagamy się powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. 
 3. Domagamy się przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.

Strony deklarują wspólnie uzgadniane działania na rzecz:

– odrzucenia propozycji MEiN z 21.09.2021 r.

– realizacji wyżej wymienionych postulatów”. 

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Monika Ćwiklińska i Andrzej Piegutkowski, ze strony FZZ “Forum-Oświata” m.in. Sławomir Wittkowicz oraz ze strony ZNP prezes Sławomir Broniarz oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

start
Strona 1 z 11

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.