Społeczna Inspekcja Pracy

piątek, 07 czerwiec 2019 11:17
Napisał

Udostępniamy materiał ze szkolenia zakładowych społecznych inspektorów pracy, które odbyło się 7 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. 1983. Nr 35 poz. 163), art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - Dz. U. Nr 79. poz. 854.

Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem pracowniczego prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonują oceny warunków pracy i sprawują nadzór nad ochroną pracowników.

Zadania te związki zawodowe wykonują bezpośrednio (zakładowe organizacje związkowe – oddziały ZNP) oraz pośrednio, kierując działalnością społecznej inspekcji pracy (SIP), będącej służbą społeczną, pełnioną przez pracowników szkoły i placówek oświatowych.

W tym celu ramach statutowych struktur ZNP zarządy właściwego szczebla powołują:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163 z późn. zm.) – dalej ustawa o sip.

  1. Organizatorem wyborów ZSIP są zakładowe organizacje związkowe (zarząd oddziału ZNP), które winny opracować i uchwalić regulamin wyborów ZSIP, z uwzględnieniem zapisów ustawy o sip i niniejszych wytycznych.

KOMENTARZ: W Oddziale ZNP w Gdyni Prezesom Ognisk delegowano, na podstawie uchwały, niektóre uprawnienia Zarządu Oddziału - między innymi organizację wyborów SIP

  1. W szkołach i placówkach, w których funkcjonują więcej niż jedna organizacja związkowa, regulamin wyborów ZSIP uzgadniają i przyjmują wszystkie te organizacje.
  2. Regulamin wyborów ZSIP ustalany jest dla każdej placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.
  3. Regulamin wyborów ZSIP winien określać w szczególności:

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.