poniedziałek, 05 lipiec 2021 08:42
Napisał

1 lipca 2021 roku odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw oświatowych związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.

Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił 24 czerwca do kierownictwa oświatowej Solidarności oraz Forum Związków Zawodowych z prośbą o spotkanie w celu uzgodnienia wspólnych działań trzech central związkowych w zakresie prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Oświatowa Solidarność nie odpowiedziała na zaproszenie i nie pojawiła się na spotkaniu 1 lipca br.

1 lipca podczas rozmów – z udziałem Sławomira Broniarza, prezesa ZNP i Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” FZZ – ustalono, że Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” FZZ:

  • zawieszają udział swoich przedstawicieli w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty;
  • warunkują powrót do rozmów od przedstawienia założeń budżetowych na oświatę na rok 2022 uwzględniających realny wzrost wynagrodzeń w oświacie i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje rząd – z tzw. minimalnym wynagrodzeniem;
  • oczekują prowadzenia rozmów w dwustronnej formule rząd – oświatowe związki zawodowe pod patronatem Prezydenta RP.

W spotkaniu z ramienia ZNP uczestniczyli także wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz Grzegorz Gruchlik.

Foto: https://znp.edu.pl/komunikat-znp-po-spotkaniu-oswiatowych-zwiazkow-zawodowych-1-07-2021/ 

W specjalnym liście do Premiera RP Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z wnioskiem o podjęcie działań, których efektem będzie odwołanie Ministra Czarnka.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań, których efektem będzie niezwłoczne odwołanie pana Przemysława Czarnka ze stanowiska Ministra Edukacji i Nauki.

Uzasadnienie

Pan Przemysław Czarnek, pełniąc funkcję Ministra Edukacji i Nauki dał się poznać jako osoba, która swoimi działaniami wywołuje nieustanne kontrowersje, budzi oburzenie i niesmak większości polskiego społeczeństwa. Swoimi wypowiedziami bulwersuje i jątrzy, obraża i stygmatyzuje. Posługuje się językiem nienawiści, czym uchybia godności urzędu Ministra Edukacji i Nauki.

Minister Czarnek posługuje się również nieprawdą i pomówieniami wobec partnera społecznego, jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego i jego Prezes. Obrażanie adwersarzy świadczy nie tylko o braku kultury osobistej, świadczy także o braku merytorycznych argumentów, a zarazem o braku kompetencji i umiejętności prowadzenia dialogu.

Działania p. Przemysława Czarnka, jako szefa resortu, są równie dyskwalifikujące dla niego. W niezwykle trudnym okresie pandemii, w którym trwamy wszyscy od półtora roku, nie potrafił skutecznie wesprzeć ani uczniów (i ich rodziców), ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych. Działania legislacyjne resortu były chaotyczne, podejmowane na wyraźne polityczne zapotrzebowanie, a ich skutki opłakane – wg większości specjalistów epidemiologów za kolejne fale epidemii odpowiadał zbyt wczesny powrót uczniów do szkół.

Kierowany przez p. Czarnka resort nie potrafił też systemowo rozwiązać bolesnego problemu wykluczenia części uczniów z edukacji w okresie nauki zdalnej, wyrównanie ich strat i opóźnień w realizacji programu szkolnego spadnie na poszczególnych nauczycieli, bo również w tym zakresie resort nie ma niczego do zaproponowania. Zamiast pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wsparcia organizacji zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań pan Minister wprowadza obowiązkowe lekcje religii (lub etyki) oraz wychowanie do życia w rodzinie (notabene wyraźnie sprofilowane w duchu tylko jednego światopoglądu). Te działania wyraźnie rozmijają się z potrzebami i oczekiwaniami uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.

Jednocześnie, p. minister Czarnek, w tym tak niezwykle trudnym okresie, wprowadza fundamentalne zmiany w prawie oświatowym i statusie zawodowym nauczycieli. Nowelizacja prawa oświatowego to przykład arogancji i niekompetencji Ministra i jego urzędników. Zmiany, zwłaszcza dotyczące funkcjonowania nadzoru pedagogicznego, są bulwersujące i szkodliwe. Niweczą 30-letni dorobek demokratycznej polskiej szkoły, niszczą jej autonomię i służą zastraszeniu dyrektorów, rad pedagogicznych i całego środowiska, ograniczają rodzicom prawo do decydowania o wychowaniu ich dzieci. Polska szkoła przestaje być szkołą publiczną, staje się szkołą jednej partii i jednego wyznania. Za kuriozalne, niedopuszczalne i odbierające godność dyrektorom uznajemy wprowadzenie do prawa oświatowego przepisów prawa karnego i grożenie dyrektorom karą więzienia za niedopełnienie obowiązków (bez dokładnego sprecyzowania). Takie rozwiązania to nic innego, jak podporządkowywanie dyrektorów wszechmocy urzędników organów nadzoru. Propozycje te wywołały protesty wszystkich oświatowych związków zawodowych oraz wielu organizacji, m.in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Społecznego Towarzystwa Oświatowego czy Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

Nic wspólnego z dialogiem społecznym nie ma też sposób prowadzenia prac nad zmianami w pragmatyce nauczycielskiej. Rozmowy, wznowione po dziewięciu miesiącach przerwy pokazały brak przygotowania resortu do merytorycznej dyskusji. W miejsce konkretów przedstawione zostały ogólne założenia zmian w systemie wynagradzania, czasu pracy, awansu zawodowego czy oceny pracy nauczyciela. Nie uwzględniono nawet skutków finansowych tych rozwiązań, nie wspominając już o ich zabezpieczeniu. Nie przedstawiono żadnych stosownych dokumentów ani konkretnych propozycji, lekceważąc związki zawodowe jako partnerów i pozorując prowadzenie dialogu.

Panie Premierze,

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; (…) Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

Te słowa preambuły Prawa oświatowego są najwyraźniej obce obecnemu Ministrowi Edukacji i Nauki.

Edukacja wymaga spokoju, a wszelkie zmiany powinny być podejmowane z wielką roztropnością i rozwagą ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Szkoła, przygotowując młodych ludzi do bycia świadomymi i światłymi obywatelami, powinna mieć jak największą autonomię w wyborze programów, podręczników, a nawet lektur szkolnych. Powinna być otwarta na różnorodność otaczającego świata, i tej otwartości powinna uczyć. Dobry minister edukacji rozumie, że uczniów i wychowanków systemu edukacji należy chronić przed politycznymi i światopoglądowymi konfliktami, że nauczycieli należy wspierać i zachęcać do poszukiwań nowych metod i sposobów nauczania i wychowania, że dyrektorom należy dać większą autonomię w zarządzaniu placówką, że rodzicom wolno decydować, jak chcą wychowywać swoje dzieci. Pan Przemysław Czarnek nie jest takim ministrem.

(-) Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

poniedziałek, 28 czerwiec 2021 08:08
Napisał
czwartek, 24 czerwiec 2021 19:40
Napisał
czwartek, 17 czerwiec 2021 19:57
Napisał

Film  „ZNP przedstawia – My w pandemii” opowiada o działaniach ZNP w czasie pandemii i lockdownu w edukacji. W marcu br. minął rok od pierwszego zamknięcia szkół i przedszkoli. Jako nauczyciele codziennie uczyliśmy się nowych rzeczy jak obsługa aplikacji Teams i Zoom, prowadzenia lekcji online, czy komunikowania się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem nowych technologii. Zmagaliśmy się z nowymi wyzwaniami i problemami technicznymi, czasem z brakiem dostępu do komputera i do internetu. Jako związek zawodowy także przeszliśmy na pracę w trybie online i zajmowaliśmy się nowymi problemami, pojawiającymi się w czasie zdalnej pracy nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników oświaty.

Napisaliśmy ponad 100 apeli i stanowisk, wysłaliśmy ponad 40 listów interwencyjnych do rządu, ministrów i różnych instytucji, opublikowaliśmy ponad 150 informacji dotyczących pandemii na naszej stronie oraz ponad 100 artykułów w Głosie Nauczycielskim. Uruchomiliśmy porady prawne na Teamsie, organizowaliśmy specjalistyczne webinaria. Nasze liczne działania – opisane w Sprawozdaniach z działalności Zarządu Głównego ZNP – są ujęte w niespełna trzyminutowym filmie.

Film „My w pandemii” pokazuje rolę, jaką Związek Nauczycielstwa Polskiego odegrał – m.in. broniąc praw nauczycieli i pracowników oświaty – w czasie epidemii koronawirusa, która spowodowała zamknięcie szkół, placówek, poradni i przedszkoli oraz przejście na kształcenie na odległość.

Media

Polecamy raport „Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021”, który przygotowała Fundacja Orange.

Został on zaprezentowany 16 czerwca podczas konferencji online, w której uczestniczyła m.in. Magdalena Kaszulanis, Rzeczniczka Prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Mamy nadzieję, że nasz raport przyczyni się do szerokiej debaty i spojrzenia na nauczycieli z troską i zainteresowaniem, a finalnie – do systemowych zmian na lepsze. Jeśli mamy ambicję pracy nad społeczeństwem przyszłości – wrażliwym na słabszych, niegodzącym się na rosnącą skalę nierówności, odpornym na kryzysy, innowacyjnym i wykorzystującym szanse rozwojowe – to nie możemy przechodzić do porządku dziennego nad problemami, takimi jak te ujawnione w prezentowanym badaniu. Jego wyniki skłaniają do głębokiego namysłu, a ten powinien pociągnąć za sobą zdecydowane działania – deklaruje Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

ZOBACZ RAPORT

 

poniedziałek, 14 czerwiec 2021 08:25
Napisał

10 czerwca 2021 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Przedstawiciele ZNP – prezes Okręgu Pomorskiego ZNP Elżbieta Markowska i przewodniczący CKMN ZNP Szymon Lepper zaprezentowali stanowisko związku wobec proponowanych przez ministerstwo zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Przypomnieli, że ZNP odniósł się do tych propozycji 18 maja podczas posiedzenia Zespołu ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zadeklarowaliśmy wówczas potrzebę rozmów, nie akceptując zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli w formule przedstawionej przez ministerstwo.

Zdaniem ZNP, najistotniejszą kwestią są zagadnienia dotyczące finansowania oświaty i systemu wynagradzania nauczycieli opartego na średnim wynagrodzeniu w gospodarce, a nie jak proponuje ministerstwo minimalnym wynagrodzeniu. Związek przedstawił w tym zakresie własne propozycje (dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze).

Dlatego przedstawiciele ZNP ponownie optowali za tym, by dyskusja o zmianach w awansie zawodowym nauczycieli poprzedzona była osiągnięciem konsensusu w powyższych sprawach. Jednocześnie wyraźnie podkreślili, że związek nie będzie legitymizował zmian  w pragmatyce zawodowej nauczycieli, które negatywnie przełożą się na status zawodowym nauczycieli. 

Oczekujemy od resortu edukacji przedstawienia dokumentu, w którym zawarte zostaną szczegółowe propozycje w formie projektu ustawy i projektów aktów wykonawczych, zawierających uzasadnienie zmian i ocenę ich skutków. 

Środowisko nauczycielskie uważa, że stanowisko związku powinno być poparte szerokimi konsultacjami prowadzonymi w oparciu o projekty aktów prawnych. Dlatego, jeżeli będą prowadzone rozmowy o statusie zawodowym nauczycieli bez możliwości poprzedzenia ich rzetelnymi konsultacjami społecznymi, przedstawiciele ZNP wezmą w nich udział w charakterze obserwatorów.

Związek oczekuje poważnego traktowania 600-tysięcznej grupy nauczycieli i przedstawicieli związków zawodowych uczestniczących w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Domagamy się:

  • rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu,
  • rzetelności w dokonywaniu oceny czasu pracy nauczycieli,
  • obiektywizmu w ocenie wysokości wynagrodzenia wobec stawianych wymagań i wykonywanych przez nauczycieli obowiązków oraz warunków pracy, w których realizują zadania.

W specjalnym liście do Premiera RP Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.
Przedstawione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki systemowe zmiany są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. 

ZOBACZ PISMO ZNP DO PREMIERA

W związku z brakiem rzeczywistego dialogu ZNP zbiera podpisy pod petycją w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom.

PODPISZ PETYCJĘ

 

czwartek, 27 maj 2021 15:18
Napisał

26 maja odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie regulaminu wynagradzania gdyńskich nauczycieli. W rozmowach z przedstawicielami organu prowadzącego podtrzymaliśmy nasze postulaty dotyczące:

  • wzrostu niektórych dodatków funkcyjnych,
  • waloryzacji kwot dodatku motywacyjnego.

Kolejne rozmowy zaplanowano na 1 lipca.

wtorek, 18 maj 2021 20:59
Napisał

 

Nadchodzące wydarzenia

20 Wrz 2021
05:00PM - 06:30PM
Szkolenie ZADANIA OPIEKUNA STAŻU

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.