środa, 24 styczeń 2018 11:40
Napisał

Z głebokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci byłej Prezes Ogniska ZNP przy Szkole Podstawowej nr 21
w Gdyni

EWY LUDWIK

~~~

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

 

11 stycznia Sejm RP ustawę budżetową na 2018 r., w której uwzględniono pierwszą transzę zapowiadanych przez rząd na lata 2018-2020 podwyżek dla nauczycieli. Pensje pedagogów  w 2018 r. wzrosną dopiero 1 kwietnia o 5 proc. Kwota bazowa wzrośnie wtedy do 2 890,57 zł (będzie większa o 137,65 zł, tj. o obiecane przez MEN 5 proc.). Oznacza to, że podwyżka minimalnych wynagrodzeń powinna wynosić:

 • 114 zł dla nauczyciela stażysty;
 • 118 zł dla nauczyciela kontraktowego;
 • 134 zł dla nauczyciela mianowanego;
 • 157 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedagogów, które określa art. 30 ust. 1 KN, jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia. W opinii ZNP płace nauczycieli powinny wzrosnąć o 15 proc. w 2018 r. Podwyżka, która w praktyce wyniesie 3,7 proc. w skali rocznej, jest niewystarczająca. Państwo powinno gwarantować pieniądze na pensje nauczyciel i przekazywać je samorządom w formie dotacji tak, aby nie można ich było przeznaczyć na inne cele. Pensje pedagogów nie mogą być uzależnione od poziomu zamożności samorządu.

Przypomnijmy, że jednocześnie 1 stycznia zlikwidowano większość dodatków socjalnych, co spowodowało zmniejszenie wynagrodzenia dużej liczby nauczycieli, głównie na wsiach i w miasteczkach.

Poniżej nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego:

30 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiany dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia i stawek dodatku funkcyjnego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podstawowe zmiany w treści rozporządzenia:

 1. Wprowadzenie ujednoliconej tabeli zawierającej minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to pracowników urzędów (dotychczas część A tabeli), jak również pozostałych pracowników samorządowych (dotychczas część B tabeli).
 2. Podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z rozporządzeniem, kwota wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania została ustalona w wysokości 1.700 zł (85% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.).
 3. Zmiana dotychczasowej formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania (z „procentowej” na „kwotową”). Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kat. zaszeregowania; po wprowadzeniu zmiany kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie.
 4. Poszerzenie wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego. Przykładowo, w zakresie stanowisk informatycznych, poprzednie tabele stanowisk  przewidywały jedynie stanowiska informatyka i starszego informatyka. Nowe przepisy dodają w tym zakresie stanowiska: programisty, projektanta systemów informatycznych, analityka systemów informatycznych, administratora (systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, baz danych) oraz konsultanta.
 5. Ujednolicenie kategorii zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki. W poprzednim brzmieniu wykazu stanowisk, minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była  zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). W związku z tym, że taki stan rzeczy mógł być uznany za dyskryminację pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych, wprowadzono jednolitą kategorię zaszeregowania i ustalono ją na poziomie III.

Uwaga! W Gdyni, zmiany w wynagradzaniu tej grupy zawodowej wprowadzane moga być wyłącznie w drodze zmian w ponadzakładowym układzie zbiorowym. Negocjacje w tej sprawie, zgodnie z deklaracją organu prowadzącego, rozpoczną się niebawem.

środa, 03 styczeń 2018 11:09
Napisał

Z dniem 1 stycznia weszła w życie część zmian w Karcie Nauczyciela, które wprowadzone zostały ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, są to:

 • zmiana procedur udzielania urlopu dla poratowania zdrowia - zobacz nasz poradnik;
 • urlop w wymiarze 35 dni roboczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;
 • ustalenie sposobu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom realizującym obowiązki w placówkach feryjnych i nieferyjnych;
 • likwidacja niektórych dodatków do wynagrodzenia, skutkująca zmniejszeniem pensji dla blisko 180 tysięcy nauczycieli.

Kolejne, niekorzystne zmiany, już we wrześniu

 

sobota, 16 grudzień 2017 09:16
Napisał
sobota, 16 grudzień 2017 08:56
Napisał

Szanowni Państwo, informujemy że w dniach 22 oraz 27-29 grudnia biuro Zarządu Oddziału będzie nieczynne dla interesantów. Za niedogodności przepraszamy.

poniedziałek, 04 grudzień 2017 14:02
Napisał

W ostatnim czasie pojawiają się próby zastępowania pracy nauczycieli w ramach realizacji zajęć wskazanych w treści art. 109 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tj. zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów) pracą wolontariuszy podejmowaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Szczególną formą ww. działań jest wywieranie presji na nauczycieli, aby przydzielone im ww. zajęcia wykonywali w ramach wolontariatu. ZG ZNP publikuje opinię prawną w tym zakresie.

Opinia do pobrania w załącznikach

4 listopada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela.

Najistotniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela to:

 • nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela),

 • obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu),

 • ocena pracy w oparciu o kryteria, których wskaźniki określą dyrektorzy w szkolnych regulaminach,

 • urlop dla poratowania zdrowia przyznawany przez lekarza medycyny pracy, w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę,

 • likwidacja dodatków socjalnych (mieszkaniowy i na zagospodarowanie),

 • likwidacja mieszkań służbowych.

 

Wcześniej ZNP apelował do Prezydenta o weto do tej ustawy - Wniosek ZNP

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.