Miło nam poinformować, że nową Przewodniczącą Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi została wybrana kol. Renata Telecka - przewodnicząca gdyńskiej SPAiO i członek Zarządu Oddziału.

Serdecznie gratulujemy!

Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił MEN uwagi na temat projektowanego sposobu oceny pracy nauczycieli. W opinii czytamu min.:

Należy pamiętać, że ocena pracy nauczyciela, zwłaszcza w swoim nowym kształcie, połączona z awansem zawodowym i dodatkową gratyfikacją finansową, stanie się niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na warunki pracy  w szkole. Może być to czynnik motywujący do doskonalenia pracy nauczycieli, ale może też stać się narzędziem opresji wobec nich, zaburzającym konieczną w szkole atmosferę zaufania i współpracy. Tak kluczowa zmiana nie może być wprowadzana bez szerokich konsultacji ze środowiskiem, a przede wszystkim w pośpiechu, bez czasu na spokojne zapoznanie się ze zmianami i ich przyswojenie. Związek Nauczycielstwa Polskiego wielokrotnie zwracał uwagę na to, że stan niepewności potęguje przede wszystkim brak rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów oceniania. Ponadto zwracaliśmy uwagę, że staranności i czasu wymagać będzie także – oparte na tym rozporządzeniu – rzetelne przygotowanie regulaminów oceny pracy nauczyciela w szkole i placówce. W obecnej sytuacji istnieje poważne niebezpieczeństwo, że kluczowe dla interesu nauczycieli akty regulujące ocenę ich pracy powstawać będą pod presją czasu i bez starannego namysłu, a oceniani nauczyciele będą ponosić konsekwencje błędów i niedociągnięć przyjętych rozwiązań.

Pełna treśc opinii w załączniku

Dwa oświatowe związki zawodowe Branża Nauki i Oświaty Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpiły razem do minister edukacji Anny Zalewskiej. Domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim, by porozmawiać o znaczących podwyżkach dla pracowników oświaty, a także zmiany formuły pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Ze względu na wagę zagadnień i problemów wymagających pilnego rozwiązania, takich jak: znaczące zwiększenie nakładów na oświatę, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 15 proc., z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r., zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i ich wzrost dla wszystkich nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwe resorty, oczekujemy, że doprowadzi Pani Minister do spotkania Premiera Mateusza Morawieckiegoze związkami zawodowymi, w terminie dogodnym dla stron – czytamy we wspólnym liście związków do szefowej resortu edukacji.

Związki podkreślają, że prowadzony podczas spotkań Zespołu dialog nie spełnił ich oczekiwań i nie doprowadził do wspólnych ustaleń w wielu kluczowych dla nauczycieli i pracowników oświaty kwestiach.  Przypominają, że powołany 3 listopada 2016 r. przez Ministra Edukacji Narodowej Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty miał wypracować rozwiązania systemowe w dziedzinie edukacji, a także strategię polityki oświatowej w zakresie praw i obowiązków pracowników oświaty dotyczącą finansowania oświaty, wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego nauczycieli, czasu pracy i warunków pracy.

Tymczasem, 27 października 2017 r. Sejm RP przyjął nowelizację Karty Nauczyciela, między innymi w zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela, urlopu dla poratowania zdrowia, a także likwidacji niektórych dodatków socjalnych. Żadna ze zmian przyjętych w Karcie Nauczyciela nie wpłynęła na wzrost wynagrodzeń nauczycieli czy polepszenie ich warunków pracy. Nie uzyskała też aprobaty partnerów społecznych.

Związki podkreślają, że kosztem pracowników dokonano wymiernych oszczędności w budżecie państwa. Z zapowiadanych znacznych podwyżek płac przyjęto rozwiązanie o wzroście wynagrodzeń rozłożonym na lata 2018-2020, w wysokości 3 razy po 5 proc. w każdym roku. Wzbudziło to ogromne niezadowolenie pracowników oświaty,  zwłaszcza w kontekście informacji rządu o bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa.

List do Anny Zalewskiej podpisali 18 stycznia przewodniczący Branży Nauki i Oświaty FZZ Sławomir Wittkowicz oraz prezes ZNP Sławomir Broniarz.

środa, 24 styczeń 2018 11:40
Napisał

Z głebokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci byłej Prezes Ogniska ZNP przy Szkole Podstawowej nr 21
w Gdyni

EWY LUDWIK

~~~

Rodzinie zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia

 

11 stycznia Sejm RP ustawę budżetową na 2018 r., w której uwzględniono pierwszą transzę zapowiadanych przez rząd na lata 2018-2020 podwyżek dla nauczycieli. Pensje pedagogów  w 2018 r. wzrosną dopiero 1 kwietnia o 5 proc. Kwota bazowa wzrośnie wtedy do 2 890,57 zł (będzie większa o 137,65 zł, tj. o obiecane przez MEN 5 proc.). Oznacza to, że podwyżka minimalnych wynagrodzeń powinna wynosić:

 • 114 zł dla nauczyciela stażysty;
 • 118 zł dla nauczyciela kontraktowego;
 • 134 zł dla nauczyciela mianowanego;
 • 157 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedagogów, które określa art. 30 ust. 1 KN, jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia. W opinii ZNP płace nauczycieli powinny wzrosnąć o 15 proc. w 2018 r. Podwyżka, która w praktyce wyniesie 3,7 proc. w skali rocznej, jest niewystarczająca. Państwo powinno gwarantować pieniądze na pensje nauczyciel i przekazywać je samorządom w formie dotacji tak, aby nie można ich było przeznaczyć na inne cele. Pensje pedagogów nie mogą być uzależnione od poziomu zamożności samorządu.

Przypomnijmy, że jednocześnie 1 stycznia zlikwidowano większość dodatków socjalnych, co spowodowało zmniejszenie wynagrodzenia dużej liczby nauczycieli, głównie na wsiach i w miasteczkach.

Poniżej nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego:

30 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. poz. 1621). Zmiany dotyczące minimalnych stawek wynagrodzenia i stawek dodatku funkcyjnego wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Podstawowe zmiany w treści rozporządzenia:

 1. Wprowadzenie ujednoliconej tabeli zawierającej minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dotyczy to pracowników urzędów (dotychczas część A tabeli), jak również pozostałych pracowników samorządowych (dotychczas część B tabeli).
 2. Podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z rozporządzeniem, kwota wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania została ustalona w wysokości 1.700 zł (85% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.).
 3. Zmiana dotychczasowej formy ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania (z „procentowej” na „kwotową”). Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w sytuacji, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kat. zaszeregowania; po wprowadzeniu zmiany kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostaną na dotychczasowym poziomie.
 4. Poszerzenie wykazu stanowisk o stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także stanowisko opiekuna dziennego, stanowiska fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego oraz ratownika medycznego. Przykładowo, w zakresie stanowisk informatycznych, poprzednie tabele stanowisk  przewidywały jedynie stanowiska informatyka i starszego informatyka. Nowe przepisy dodają w tym zakresie stanowiska: programisty, projektanta systemów informatycznych, analityka systemów informatycznych, administratora (systemów teleinformatycznych, sieci komputerowych, baz danych) oraz konsultanta.
 5. Ujednolicenie kategorii zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki. W poprzednim brzmieniu wykazu stanowisk, minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była  zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). W związku z tym, że taki stan rzeczy mógł być uznany za dyskryminację pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych, wprowadzono jednolitą kategorię zaszeregowania i ustalono ją na poziomie III.

Uwaga! W Gdyni, zmiany w wynagradzaniu tej grupy zawodowej wprowadzane moga być wyłącznie w drodze zmian w ponadzakładowym układzie zbiorowym. Negocjacje w tej sprawie, zgodnie z deklaracją organu prowadzącego, rozpoczną się niebawem.

środa, 03 styczeń 2018 11:09
Napisał

Z dniem 1 stycznia weszła w życie część zmian w Karcie Nauczyciela, które wprowadzone zostały ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, są to:

 • zmiana procedur udzielania urlopu dla poratowania zdrowia - zobacz nasz poradnik;
 • urlop w wymiarze 35 dni roboczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze;
 • ustalenie sposobu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom realizującym obowiązki w placówkach feryjnych i nieferyjnych;
 • likwidacja niektórych dodatków do wynagrodzenia, skutkująca zmniejszeniem pensji dla blisko 180 tysięcy nauczycieli.

Kolejne, niekorzystne zmiany, już we wrześniu

 

Nadchodzące wydarzenia

15 Maj 2019
01:00PM - 03:00PM
Zebranie Prezesów Ognisk

Zapisz się do ZNP

Aplikacja ZNP

90 lat ZNP w Gdyni

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.